TONY & VIK
BUILD | GROW | PROSPER

SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
ONESELF LTD
ONESELF LTD:N SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Voimassa 23.5.2018 lukien toistaiseksi.
1. Ehtojen soveltaminen
Näitä ehtoja sovelletaan ONESELF LTD:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä ”ONESELF LTD”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: www.tonyandvik.com) tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja ONESELF LTD:lta Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja ONESELF LTD:n väliseen asiakassuhteeseen.
Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.
2. Palvelun sisältö
Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy ONESELF LTDin ja mahdollisten muiden, ONESELF LTDin kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. 
ONESELF LTDilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.
Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.
ONESELF LTD voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. ONESELF LTD ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.
3. Palvelujen käyttö
3.1 Palvelun käyttötarkoitus
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä
Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin ONESELF LTD katsoo sopivaksi. ONESELF LTD varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.
3.3 Rekisteröityminen
Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”). 
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. ONESELF LTD ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi ONESELF LTDille. ONESELF LTD voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.
Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.
3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen
Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun ONESELF LTD kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.
3.5 Käyttäjän tuottama sisältö
Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan ONESELF LTDille täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla. 
Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa ONESELF LTDille oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.
Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan ONESELF LTDin puolesta ja ONESELF LTDin niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan ONESELF LTDia kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.
3.6 Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen
Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. ONESELF LTD pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:
laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
ONESELF LTDin tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa ONESELF LTD tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).
Mikäli ONESELF LTD harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, ONESELF LTD voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.
4. Immateriaalioikeudet
Palvelun sisältämän tai ONESELF LTDin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat ONESELF LTDille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman ONESELF LTDin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. 
Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat ONESELF LTDin luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on ONESELF LTDin yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti ONESELF LTDille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.
5. Palvelun käytettävyys
ONESELF LTD ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. 
Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. ONESELF LTD ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.
6. Palvelussa annetut tiedot
Vaikka ONESELF LTD yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.
Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä ONESELF LTD ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. ONESELF LTDilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.
Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.
7. Vastuunrajoitus
Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja ONESELF LTD varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua. 
ONESELF LTD ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
ONESELF LTD ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.
Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, ONESELF LTD ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus) käytöstä tai käytön estymisestä.
8. Sopimusehtojen muutokset
ONESELF LTD varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot. 
9. Sopimuksen siirtäminen
Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. 
ONESELF LTDilla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

10. Henkilökohtaiseen valmennuspalveluun sovellettavat erityiset ehdot
10.1 Ehtojen soveltaminen
Elleivät asiakas ja asiakkaalle palvelun tarjoava ONESELF LTDin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toisin erikseen sovi, tämän kohdan 10 ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella tarjoamaan valmennuspalveluun.
10.3 Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan kurssiohjelmaa ja mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.
10.4 ONESELF LTD:n velvollisuudet
Valmentaja sitoutuu tarjoamaan palvelun. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
11. Tuotteiden toimitusehdot
Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen ONESELF LTD:lle ja kun ONESELF LTD on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen. 
Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (VAT 0%). ONESELF LTD pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.
Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy ONESELF LTD:lla, kunnes tuote on kokonaan maksettu. ONESELF LTD pidättää oikeuden evätä pääsyn kurssimateriaaleihin ja -ryhmään, mikäli osamaksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan.
Palvelussa voi maksaa ainoastaan ONESELF LTD:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.
ONESELF LTD ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
12. Maksutavat
Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu, sekä PayPal-tili. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii PayPal ja Stripe yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa PayPal näkyy maksun saajana korttilaskulla (ONESELFLTD tai TONYANDVIK tai TONYANDVIK.COM tai WWW.TONYANDVIK.COM).
13. Peruuttamisoikeus
Palvelusopimukset 
Palvelusopimusten osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan verkkokurssin aloittamisesta.

Yrityksen nimi ja osoite:
ONESELF LTD
Unit 1109, Kowloon Centre
33 Ashley Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG
Rekisterinumero: 2144968

Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.
14. Ylivoimainen este
Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, ONESELF LTD:sta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, ONESELF LTD vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta ONESELF LTD:lta sopimuksen rikkomisesta.
15. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
ONESELF LTDin ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan ONESELF LTD:lta hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Hongkongin käräjäoikeudessa. 
Tähän sopimukseen sovelletaan Hongkongin lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.
16. Henkilötietojen käsittely ja käyttö
ONESELF LTD käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. 
Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että ONESELF LTD voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan ONESELF LTD:n yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta ONESELF LTD:lle.
ONESELF LTD:n TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Soveltamisala
Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön. 
Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai osoitetta, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita ONESELF LTD saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojen käyttäminen
Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. 
Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi ONESELF LTD:lle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja ONESELF LTDin liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. ONESELF LTD voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa ONESELF LTD:n tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen.
ONESELF LTD saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja äidinkieli.
ONESELF LTD kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.
Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan ONESELF LTD:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.
Henkilötietojen luovutus
Käyttäjä hyväksyy sen, että ONESELF LTD saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. ONESELF LTD käyttää alihankkijoita Palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi.
Tietojen paikkansapitävyys
Käyttäjä sitoutuu antamaan ONESELF LTD:lle paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua. 
Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastella profiiliaan ottamalla yhteyden Palveluihin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Käyttäjä voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään Palveluun tai ottamalla yhteyttä ONESELF LTDin asiakaspalveluun.
Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää ONESELF LTD:a käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen. Pyynnön voi toimittaa ONESELF LTD:lle sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com.

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen
ONESELF LTD säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. 
Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.
Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.
Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa ONESELF LTD:lla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com.
Henkilötietojen poistaminen
Kun olet pyytänyt henkilötietojen poistoa tonyandvik.com:sta, poistamme kaikki henkilökohtaiset tietosi kuuden kuukauden kuluessa.
Voit myös pyytää poistamaan henkilötietosi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com
Henkilötietojen pyyntö
Sinulla on oikeus pyytää kopio tallennetuista henkilötiedoista ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com
Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin
ONESELF LTD saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole ONESELF LTD:n määräysvallassa eikä ONESELF LTD vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.
Muut ehdot ja määräykset
Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Hongkongin lakia. 
ONESELF LTD:lla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.

ONESELF LTD:N SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Voimassa 1.1.2018 lukien toistaiseksi.

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan ONESELF LTD:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä ”ONESELF LTD”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: www.tonyandvik.com) tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja ONESELF LTD:lta Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja ONESELF LTD:n väliseen asiakassuhteeseen.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

2. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy ONESELF LTDin ja mahdollisten muiden, ONESELF LTDin kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

ONESELF LTDilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

ONESELF LTD voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. ONESELF LTD ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

3. Palvelujen käyttö

3.1 Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin ONESELF LTD katsoo sopivaksi. ONESELF LTD varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

3.3 Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. ONESELF LTD ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi ONESELF LTDille. ONESELF LTD voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun ONESELF LTD kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

3.5 Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan ONESELF LTDille täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa ONESELF LTDille oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan ONESELF LTDin puolesta ja ONESELF LTDin niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan ONESELF LTDia kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

3.6 Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. ONESELF LTD pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
ONESELF LTDin tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa ONESELF LTD tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).
Mikäli ONESELF LTD harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, ONESELF LTD voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai ONESELF LTDin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat ONESELF LTDille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman ONESELF LTDin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat ONESELF LTDin luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on ONESELF LTDin yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti ONESELF LTDille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

5. Palvelun käytettävyys

ONESELF LTD ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. ONESELF LTD ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

6. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka ONESELF LTD yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä ONESELF LTD ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. ONESELF LTDilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

7. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja ONESELF LTD varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

ONESELF LTD ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

ONESELF LTD ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, ONESELF LTD ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus) käytöstä tai käytön estymisestä.

8. Sopimusehtojen muutokset

ONESELF LTD varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

9. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

ONESELF LTDilla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

10. Henkilökohtaiseen valmennuspalveluun sovellettavat erityiset ehdot

10.1 Ehtojen soveltaminen

Elleivät asiakas ja asiakkaalle palvelun tarjoava ONESELF LTDin yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toisin erikseen sovi, tämän kohdan 10 ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella tarjoamaan valmennuspalveluun.

10.3 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan kurssiohjelmaa ja mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.

10.4 ONESELF LTD:n velvollisuudet

Valmentaja sitoutuu tarjoamaan palvelun. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen ONESELF LTD:lle ja kun ONESELF LTD on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (VAT 0%). ONESELF LTD pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy ONESELF LTD:lla, kunnes tuote on kokonaan maksettu. ONESELF LTD pidättää oikeuden evätä pääsyn kurssimateriaaleihin ja -ryhmään, mikäli osamaksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan ONESELF LTD:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

ONESELF LTD ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

12. Maksutavat

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu, sekä PayPal-tili. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii PayPal ja Stripe yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa PayPal näkyy maksun saajana korttilaskulla (ONESELFLTD).

13. Peruuttamisoikeus

Palvelusopimukset

Palvelusopimusten osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan verkkokurssin aloittamisesta.

Yrityksen nimi ja osoite:

ONESELF LTD
Unit 1109, Kowloon Centre
33 Ashley Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

Rekisterinumero: 2144968

Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

14. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, ONESELF LTD:sta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, ONESELF LTD vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta ONESELF LTD:lta sopimuksen rikkomisesta.

15. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

ONESELF LTDin ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan ONESELF LTD:lta hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Hongkongin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Hongkongin lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

16. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

ONESELF LTD käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että ONESELF LTD voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan ONESELF LTD:n yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta ONESELF LTD:lle.

ONESELF LTD:n TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Soveltamisala

Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön.

Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai osoitetta, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita ONESELF LTD saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi ONESELF LTD:lle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja ONESELF LTDin liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. ONESELF LTD voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa ONESELF LTD:n tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen.

ONESELF LTD saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja äidinkieli.

ONESELF LTD kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan ONESELF LTD:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Henkilötietojen luovutus

Käyttäjä hyväksyy sen, että ONESELF LTD saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. ONESELF LTD käyttää alihankkijoita Palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi.

Tietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan ONESELF LTD:lle paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua.

Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastella profiiliaan ottamalla yhteyden Palveluihin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Käyttäjä voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään Palveluun tai ottamalla yhteyttä ONESELF LTDin asiakaspalveluun.

Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää ONESELF LTD:a käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen. Pyynnön voi toimittaa ONESELF LTD:lle sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com.

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

ONESELF LTD säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa ONESELF LTD:lla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tonyandvik.com.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

ONESELF LTD saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole ONESELF LTD:n määräysvallassa eikä ONESELF LTD vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.

Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Hongkongin lakia.

ONESELF LTD:lla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.
Yritys | ONESELF LTD, Unit 1109, Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, HONG KONG 
Yhteystiedot | email: info@tonyandvik.com
Copyright © TONYANDVIK.COM. Kaikki oikeudet pidätetään.